แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดังที่ท่านอาจเคยได้ทราบเรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือที่เรียกกันว่า PDPA ( Personal Data Protection Act ) ซึ่งมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบนับจากวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หลายท่านอาจสงสัยว่า PDPA คืออะไรและจะส่งผลอย่างไรต่อท่าน?  PDPA ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บุคคลสามารถควบคุมวิธีการเก็บรวบรวม การเข้าถึง การถ่ายโอน การเพิกถอนคำยินยอม รวมไปถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาได้มากขึ้น ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยห้ามมิให้ผู้อื่นนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่งโดยที่เจ้าของข้อมูลมิได้ยินยอม ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ. นี้ คือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะถูกเก็บผ่านช่องทาง Online หรือ Offline ข้อมูลที่เป็นการทำให้ระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ อีเมล IP address หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์และผู้แทนจำหน่าย KODEFIX ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอยู่เสมอ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ