Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Privacy policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. การรับประกันการซ่อมมีระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการซ่อม หากเครื่องของลูกค้าเกิดขัดข้องด้วยอาการเดิมอีก KODEFIX ยินดีบริการซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2. การรับประกันการซ่อมฮาร์ดแวร์มีระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ ลูกค้ารับเครื่องคืนหรือหลังจากการซ่อม หากเครื่องของลูกค้าเกิดขัดข้องด้วยอาการเดิมอีก KODEFIX ยินดีให้บริการซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าอะไหล่ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพิ่มเติม
3. สำหรับฮาร์ดแวร์ซึ่งส่งเข้ามาซ่อมที่สำนักงานของ KODEFIX ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการตรวจเช็คเบื้องต้น หากเครื่องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลารับประกัน หรือลูกค้าไม่ประสงค์จะซ่อมเครื่องหลังจาก KODEFIX ได้ตรวจสอบเครื่องที่มีข้อบกพร่อง ราคาค่าตรวจเช็คเบื้องต้นจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ KODEFIX
4. สำหรับฮาร์ดแวร์ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขการให้บริการ ณ สถานที่ของลูกค้า : เครื่องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน หรือลูกค้าไม่ประสงค์จะซ่อมเครื่องหลังจาก KODEFIX ได้ตรวจสอบเครื่องที่มีข้อบกพร่อง ลูกค้าจะต้องชำระค่าแรงในการบริการ ค่าเดินทาง ค่าแรง กรณีให้บริการนอกเวลาทำการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) เวลาทำการของ KODEFIX คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
5. ลูกค้าตกลงชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่ KODEFIX ในกรณีที่ลูกค้าต้องการและตกลงสั่งซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมอย่างเร่งด่วน
6. KODEFIX สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเต็มจำนวนในกรณีลูกค้ายกเลิกการซ่อมทั้งขณะกำลังซ่อมหรือเริ่มดำเนินการซ่อมแล้ว หรือภายหลังการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
7. เครื่องที่ไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน KODEFIX จะทำการซ่อมเครื่องภายหลังจากลูกค้าได้อนุมัติการซ่อมตามรายละเอียดใบเสนอราคาซ่อมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
8. KODEFIX รับชำระค่าบริการซ่อมเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น
9. กรณีที่ลูกค้านำเครื่องมาซ่อมที่สำนักงานและไม่มารับเครื่องคืนหลังจากได้รับแจ้งจาก KODEFIX ภายใน 7 วัน KODEFIX จะคิดค่าเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เป็นรายวัน ๆ ละ 100 บาท
10. KODEFIX จะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของเครื่องในกรณีที่เกิดจากเหตุการณ์นอกเหนือการควบคุมของ KODEFIX เช่น อัคคีภัย , ภัยธรรมชาติ , จลาจล และในกรณีที่ลูกค้าไม่มารับเครื่องคืนภายใน 7 วันหลังจากได้รับแจ้งจาก KODEFIX
11. ระยะเวลาในการซ่อมจะนับจากวันที่ KODEFIX ได้รับเครื่อง จนถึงวันที่ KODEFIX ซ่อมเครื่องแล้วเสร็จ
12. หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ซึ่งแตกต่างจากที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ กรุณาแจ้ง KODEFIX ที่เบอร์โทรศัพท์ 095 542 4252
13. กรณีลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือหากลูกค้าไม่ชำระเงินตามกำหนดหรือหากลูกค้ายังไม่ได้แก้ไขการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่มีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังลูกค้า อาจจะหยุดการปฏิบัติตามสัญญา