Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Privacy policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. การรับประกันการซ่อมมีระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการซ่อม หากเครื่องของลูกค้าเกิดขัดข้องด้วยอาการเดิมอีก KODEFIX Safe ยินดีบริการซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
2. การรับประกันการซ่อมฮาร์ดแวร์มีระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ ลูกค้ารับเครื่องคืนหรือหลังจากการซ่อม หากเครื่องของลูกค้าเกิดขัดข้องด้วยอาการเดิมอีก KODEFIX Safe ยินดีให้บริการซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าอะไหล่ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพิ่มเติม
3. สำหรับฮาร์ดแวร์ซึ่งส่งเข้ามาซ่อมที่สำนักงานของ KODEFIX Safe ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการตรวจเช็คเบื้องต้น หากเครื่องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลารับประกัน หรือลูกค้าไม่ประสงค์จะซ่อมเครื่องหลังจาก KODEFIX Safe ได้ตรวจสอบเครื่องที่มีข้อบกพร่อง ราคาค่าตรวจเช็คเบื้องต้นจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ KODEFIX Safe
4. สำหรับฮาร์ดแวร์ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขการให้บริการ ณ สถานที่ของลูกค้า : เครื่องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน หรือลูกค้าไม่ประสงค์จะซ่อมเครื่องหลังจาก KODEFIX Safe ได้ตรวจสอบเครื่องที่มีข้อบกพร่อง ลูกค้าจะต้องชำระค่าแรงในการบริการ ค่าเดินทาง ค่าแรง กรณีให้บริการนอกเวลาทำการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) เวลาทำการของ KODEFIX Safe คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
5. ลูกค้าตกลงชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่ KODEFIX Safe ในกรณีที่ลูกค้าต้องการและตกลงสั่งซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมอย่างเร่งด่วน
6. KODEFIX Safe สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเต็มจำนวนในกรณีลูกค้ายกเลิกการซ่อมทั้งขณะกำลังซ่อมหรือเริ่มดำเนินการซ่อมแล้ว หรือภายหลังการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
7. เครื่องที่ไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน KODEFIX Safe จะทำการซ่อมเครื่องภายหลังจากลูกค้าได้อนุมัติการซ่อมตามรายละเอียดใบเสนอราคาซ่อมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
8. KODEFIX Safe รับชำระค่าบริการซ่อมเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น
9. กรณีที่ลูกค้านำเครื่องมาซ่อมที่สำนักงานและไม่มารับเครื่องคืนหลังจากได้รับแจ้งจาก KODEFIX Safe ภายใน 7 วัน KODEFIX Safe จะคิดค่าเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เป็นรายวัน ๆ ละ 100 บาท
10. KODEFIX Safe จะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายของเครื่องในกรณีที่เกิดจากเหตุการณ์นอกเหนือการควบคุมของ KODEFIX Safe เช่น อัคคีภัย , ภัยธรรมชาติ , จลาจล และในกรณีที่ลูกค้าไม่มารับเครื่องคืนภายใน 7 วันหลังจากได้รับแจ้งจาก KODEFIX Safe
11. ระยะเวลาในการซ่อมจะนับจากวันที่ KODEFIX Safe ได้รับเครื่อง จนถึงวันที่ KODEFIX Safe ซ่อมเครื่องแล้วเสร็จ
12. หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ซึ่งแตกต่างจากที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ กรุณาแจ้ง KODEFIX Safe ที่เบอร์โทรศัพท์ 095 542 4252
13. กรณีลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือหากลูกค้าไม่ชำระเงินตามกำหนดหรือหากลูกค้ายังไม่ได้แก้ไขการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่มีการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังลูกค้า อาจจะหยุดการปฏิบัติตามสัญญา