Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Privacy policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ นโยบายความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ ทำขึ้นโดย บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์และตัวแทนจำหน่าย ประกอบด้วยหน่วยงานที่ระบุไว้ในรายการ (โดยตั้งแต่นี้จะเรียกแทนว่า “ธนสาร”, “Tanasan”, “บริษัทฯ”,”KODEFIX Safe”,”เรา”,”พวกเรา” หรือ ”ของเรา”) และนโยบายนี้จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยจะคลอบคลุมเว็บไซต์ทั้งหมดของเรา รวมถึงแอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเรา รายระเอียดของนโยบายเป็นไปตามบทสรุปฉบับนี้ และนี่ถือเป็นเอกสารทางกฎหมายอย่างแท้จริง

เรามีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล ทางเราไม่มีวัตถุประสงค์ในการหาผลประโยชน์จากการส่งข้อมูลของท่านให้บุคคลที่สามเพื่อทำการโฆษณาและจะทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรืองค์กรที่เป็นลูกค้าของเราด้วยระบบความปลอดภัยสูงสุด นี่เป็นแนวปฎิบัติของเรามานานกว่า 15 ปีและเราเราสัญญาจะรักษาความเป็นมืออาชีพของเราอย่างมุ่งมั่นเพื่อลูกค้าของเรา โดยนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จะอธิบายเกี่ยนกับการที่เราได้รวบรวมข้อมูลมาจากท่าน เราจะทำอะไรกับข้อมูลนั้นบ้าง และอะไรที่ท่านสามารถทำได้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้แสดงไว้ในทุกเว็บไซต์ของ บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด รวมถึงเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการดูแลจากเรา และแอปพลิเคชันที่ได้เผยแพร่โดยบริษัทฯ ในตลาดออนไลน์ของเรา รวมถึงในช่องทางตลาดออนไลน์ของคู่ค้าหรือบุคคลที่สามของเรา ทั้งนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะไม่ถูกใช้ในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา ที่แยกใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างหาก

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ตลอดเวลา ทางโทรศัพท์ ที่ 02 931 6399 หรือทางอีเมล (e-mail) ที่ kodefix.service@gmail.com ในเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อท่านเชื่อว่าเราได้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือแจ้งเมื่อประสงค์จะลบข้อมูลส่วนตัวออกจากเว็บไซต์, บล็อก หรือฟอรั่มของเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบเสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือในกรณีที่ไม่น่าเป็นไปได้มากที่สุดคือเราได้ทำการขายกิจการ

ส่วนที่ 1: ข้อมูล และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

นับจากท่านเริ่มต้นการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ด้วยการลงทะเบียนโดยเชื่อมต่อกับบัญชี (Account) Facebook, Line, Gmail หรือบัญชีส่วนตัวใด ๆ ของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่นโซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อลงทะเบียนเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือการให้บริการของเรา และท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราให้สามารถเข้าถึง เก็บรวบรวม ตลอดจนนำข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลชื่อ และอีเมล์ ของท่านไปใช้ไม่ว่าด้วยตนเอง หรือโอนให้แก่บุคคลที่สาม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฏหมาย พวกเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับท่านเท่านั้น ถ้า ท่านให้ข้อมูลของตัวเอง (ก) และ/หรือ ข้อมูลได้ถูกเรารวบรวมโดยอัตโนมัติจากการใช้บริการของท่าน (ข)

ข้อมูลต่อไปนี้ เพื่ออธิบายเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้หมวดหมู่ที่จะกล่าว และอธิบายถึงข้อมูลที่ได้ถูกรวบรวมมาในแต่ละหัวข้อ

(ก) ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรง

เมื่อกล่าวถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” จะหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลส่วนตัว ช่องทางการติดต่อ พฤติกรรมการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือการให้บริการของเรา พื้นที่หรือสถานที่ตั้งของผู้รับหรือผู้ใช้บริการ (location) เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน ข้อมูลสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (e-mail) เป็นต้น

การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ : เราจะรวบรวมข้อมูลที่ท่านส่งให้กับเรา เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก และข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในบริการของเรา ข้อมูลการทำแบบสำรวจ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) หรือข้อมูลที่ท่านได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับเราหรือทีมงานของเรา หรือข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลทุกชนิดที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครสมาชิก อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล (e-mail) เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต (ถ้ามี) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขโทรศัพท์รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน ความสนใจ เพื่อจัดเก็บไว้กับบัญชีที่ถูกปกป้องโดยระบบการควบคุมและป้องกันการเข้าถึงของข้อมูลอย่างปลอดภัย

(ข) ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน

เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานบริการของเรา ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้บริการของเรา ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ทั้งจากการเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชันโดยตรง สู่ระบบของแอปพลิเคชันผ่านเบราว์เซอร์ และผ่านระบบอื่นใดของ บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) ข้อมูลรายงานสถิติการเข้าบริการของเรา เวลาที่เยี่ยมชมบริการของเรา (Access Time) ข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในบริการของเรา ตลอดจนข้อมูลการใช้งานและ/หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการบริการหรือธุรกรรมผ่านบริการของเรา และเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดเก็บ เช่น ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (Login) ข้อมูลการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ของ KODEFIX Safe ที่ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของเรา รวมตลอดถึงข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

วัตถุประสงค์และการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านเมื่อเข้าใช้งานบริการของเรา หรือเพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น เรารวบรวมข้อมูลว่าท่านใช้งานบริการของเราในลักษณะใด ท่านเข้าชมส่วนใด และใช้เวลาในหน้านั้น ๆ นานเท่าใด และนำข้อมูลดังกล่าวไปทำการรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินรูปแบบและลักษณะการใช้งาน รวมถึงดัดแปลงหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่าน

นอกจากวัตถุประสงค์ข้างต้นดังกล่าวแล้ว เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับเรา อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต
 • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านเมื่อเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ อาทิเช่น บริการอื่น ๆ ภายใต้การพัฒนาของบริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด หรือผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า KODEFIX
 • เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในส่วนนี้เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพียงเท่าที่จำเป็นและอาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนนำไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจ การทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) ของเรา
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อติดต่อท่าน ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราตามที่จำเป็น

ทั้งนี้ การที่ท่านติดต่อสื่อสารกับเราหรือทีมงานของเราถือว่าท่านรับทราบและยอมรับว่า การติดต่อสื่อสารกับเราอาจมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ

ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และในระยะเวลานานเท่าที่จำเป็น สำหรับวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้เท่านั้น บางกรณีอาจเก็บไว้เป็นระยะเวลาตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามกฎหมาย สถานการณ์ดังกล่าวรวมถึงการเก็บรักษารายการปราบปราม ป้องกันการละเมิด หากจำเป็นกับการเรียกร้องทางกฎหมาย หรือดำเนินการบังคับใช้ข้อตกลงเกี่ยวกับภาษี การบัญชี หรือปฏิบัติตามข้อกฏหมายอื่น ๆ เมื่อเราไม่ต้องการใช้ข้อมูลของท่านอีกต่อไป เราจะทำการลบออกจากฐานข้อมูลของเรา เราจะเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยและแยกออกจากการประมวลผลเพิ่มเติมจนกว่าการลบจะเป็นไปได้

เราได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของเรา เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดสุดวิสัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

ส่วนที่ 2: ข้อมูลที่ดำเนินการในนามของท่าน

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับบริการ : ท่านอาจให้ข้อมูลของท่านหรือขององค์กรที่ท่านดูแลอยู่ต่อเรา เกี่ยวกับการใช้บริการหรือเกี่ยวกับผลิตภันฑ์ของเรา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหรือพนักงาน (ถ้าท่านเป็นผู้ดูแล) หรือข้อมูลที่ท่านมี และใช้ในนามของคนอื่น เช่น ข้อมูลลูกค้าของท่าน ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเมื่อท่านได้ใช้บริการของเรา หรือได้ทำการแบ่งปันข้อมูลให้เราเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขอความช่วยเหลือทางเทคนิค

ข้อมูลจากอุปกรณ์มือถือ : เมื่อท่านอนุญาตการเข้าถึงบนโทรศัพท์มือถือของท่าน แอปพลิเคชันบางส่วนของเราสามารถเข้าถึงกล้อง ประวัติการโทร ข้อมูลการติดต่อ อัลบั้มรูปภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่าน แอปพลิเคชันของเราต้องการเข้าถึงเพื่อให้การบริการกับท่านเป็นไปตามทำนองเดียวกัน ตำแหน่งการเข้าถึงข้อมูลจะถูกรวบรวม แต่ไม่จำกัดการค้นค้าผู้ติดต่อที่บริเวณใกล้เคียง หรือการตั้งค่าแจ้งเตือนตามตำแหน่ง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกแบ่งปันให้กับผู้ให้บริการด้านแผนที่กับเราเท่านั้น ท่านสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาโดยแก้ไขการตั้งค่า ข้อมูลในมือถือและข้อมูลในตำแหน่งที่เข้าถึงจะถูกถ่ายโอน และเชื่อมโยงกับบัญชีของท่านในบริการที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีนี้ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา) หรือผลิตภัณฑ์ (ในกรณีนี้ข้อมูลจะอยู่กับท่านจนกว่าท่านจะแบ่งปันกับเรา)

การใช้สิทธิ์ของท่านในข้อมูลที่เราครอบครองไว้

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล : ท่านมีสิทธิ์เข้าถึง (และรับสำเนาหากว่าจำเป็น) หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ รวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วัตถุประสงค์และการประมวลผล และบุคคลที่มีการแบ่งปันข้อมูล

สิทธิในการแก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิ์ปรับปรุงข้อมูลของท่านที่เรามี หรือแก้ไขความไม่ถูกต้องใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลของท่าน ท่านสามารถขอให้เราเพิ่มเติมข้อมูลของท่านในฐานข้อมูลของเราได้

สิทธิในการลบข้อมูล : ท่านมีสิทธ์ขอให้เราลบข้อมูลของท่านออกไปได้ในบางสถานการณ์ เช่น ข้อมูลนั้นไม่จำเป็นต่อจุดประสงค์ที่ถูกรวบรวมไว้ในตอนแรก

สิทธิในการจำกัดการประมวลข้อมูล : ท่านมีสิทธิ์ขอให้จำกัดการใช้ข้อมูลของท่านในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อท่านขอให้จำกัดในการใช้ข้อมูลของท่าน แต่เราจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนว่าเรามีเหตุผลที่ถูกต้องที่ใช้ข้อมูลของท่านหรื่อไม่

สิทธิในการขอโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิ์ที่จะถ่ายโอนข้อมูลของท่านเองไปให้บุคคลที่สาม ในรูปแบบโครงสร้าง การใช้งานปกติ และในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ ในกรณีที่ท่านยินยอมให้ประมวลผลข้อมูล หรือ ถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติ

สิทธิในการทักท้วง : ท่านมีสิทธิ์คัดค้านในการใช้ข้อมูลขอท่านในบางสถานการณ์ เช่น ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อทำการตลาดขายตรง หรืออื่น ๆ ที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์การใช้ข้อมูลของท่านโดยไม่มีการชี้แจงไว้ล่วงหน้า

สิทธิ์ในการร้องทุกข์ : ท่านมีสิทธิ์ในการร้องทุกข์หากท่านมีความไม่พอใจในวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลของท่าน สิทธิ์อาจใช้ไม่ได้หากท่านไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลภายในราชอาณาจักรไทยหรือประเทศของท่าน

การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และตั้งค่าการใช้งานของท่านให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของท่านอย่างไรก็ตาม เราสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่เสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น หรือไม่ปฏิบัติตามในกรณีที่สิ่งที่ท่านนำเข้าสู่ระบบนั้นไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใด ๆ

นอกจากนี้ หลังจากที่ท่านลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบของเรา เราอาจจะยังไม่ลบสำเนาที่มีอยู่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของเราในทันที เพื่อเป็นการป้องกันกรณีที่เกิดความขัดข้องของระบบ หรือกรณีที่เกิดจากจุดประสงค์มุ่งร้ายของบุคคลหรือซอฟต์แวร์อื่นใด

หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเรา หรือท่านประสงค์ระงับหรือยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงรหัสประจำตัวและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ KODEFIX Safe ของตนเอง

 • กรณีทางโทรศัพท์ หรือข้อความ (SMS) : โปรดแจ้งความประสงค์ทาง Contact Center : www.kodefix.com/contactus/ หรือ 02 931 6399
  • กรณีทางอีเมล (e-mail) : ท่านสามารถกด “ยกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร (unsubscribe)” ในอีเมล (e-mail)ที่ท่านได้รับจากเราได้ทันที

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือให้เราดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบของเรา อาจทำให้ท่านไม่สามารถรับบริการจากเราได้ หรืออาจทำให้บริการที่ท่านได้รับจากเราไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์และบริการของเราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านโดยเราไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัย หรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลของท่านต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากท่าน อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการให้บริการตามเว็บไซต์หรือบริการของเรา ท่านโปรดรับทราบและยินยอมว่า เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในกลุ่มของบริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด หรือพันธมิตรซึ่งทำงานร่วมกับเรา หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น บุคคลที่เราได้ว่าจ้างให้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการและการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการที่ให้บริการโดยบริษัท ธนสาร เทรดดิ้ง จำกัด หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของเรา (“ผู้รับข้อมูลต่อ”) โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว เราจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่เราได้กำหนดไว้ตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เช่นกัน

อย่างไรก็ดี หากท่านเชื่อว่าบุคคลที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้างต้น ได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่เราได้กำหนดไว้ ท่านสามารถแจ้งเราเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป โดยเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบไปพร้อมกันด้วยว่า ท่านได้มีการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า หรือบริการของผู้รับข้อมูลต่อหรือไม่ เนื่องจากอาจเป็นไปได้ว่าผู้รับข้อมูลต่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านจากการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า หรือบริการของผู้รับข้อมูลต่อ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้รับข้อมูลต่อดังกล่าวได้ ท่านจึงควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้รับข้อมูลต่อด้วย

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลท่าน รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ของเรา ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บข้อมูลในบัญชีของท่านตราบใดที่ท่านเลือกใช้บริการของเรา เมื่อท่านยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกลบจากฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ในระหว่างการล้างข้อมูลครั้งถัดไป ที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้งใน 6 เดือน ข้อมูลที่ถูกลบจากฐานข้อมูลที่ใช้งาน จะถูกลบออกจากการสำรองข้อมูลหลังจากผ่านไป 3 เดือน

ส่วนที่ 3: เรื่องทั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราไม่ได้ส่งตรงไปยังบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะไม่มีผลผูกพันกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่อยู่ในกลุ่มบุคคลเหล่านี้ หากเราทราบว่ามีผู้ที่อายุต่ำกว่า 16 ปี คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ได้ยินยอมหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราโดยปราศจากการได้รับความยินยอมจากผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนฯ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อถอนความยินยอมหรือลบข้อมูลดังกล่าว หากท่านเชื่อว่ามีผู้ที่อยู่ในกลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา โปรดติดต่อมายัง kodefix.service@gmail.com พร้อมรายละเอียดและเราจะรีบดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น เพื่อถอนความยินยอมหรือลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

ความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน

 • เราได้จัดให้มีเทคโนโลยีและมาตรการดำเนินการที่มีมาตรฐาน เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่เรา อย่างไรก็ดี ท่านรับทราบและตกลงว่า เราจะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านจากการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริการของ เราไม่ว่าจะโดยประการใด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น ๆ
 • ท่านรับทราบและตกลงจะเก็บรักษารหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าสู่ระบบ (Login) เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ของ KODEFIX ของตนเองไว้เป็นความลับ รวมทั้งตกลงและรับทราบให้ถือว่า การเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบผ่านรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของท่านเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของท่านเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และท่านตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้เรารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนในทุกกรณี
 • เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการดำเนินการป้องกันที่เหมาะสมด้านเทคนิคและการป้องกัน เพื่อป้องกันการเข้าถึง การดัดแปลง การเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูลที่ท่านมอบให้เรา หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือหากมีคำถามใด ๆ ติดต่อเราที่ kodefix.service@gmail.com หรือ 02 931 6399

บล็อก และฟอรัม

เรานำเสนอบล็อกและฟอรัมที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่าข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ในบล็อกและฟอรัมเหล่านี้อาจถูกใช้เพื่อติดต่อท่าน ด้วยข้อความที่ไม่พึงประสงค์ เราขอแนะนำให้ท่านระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในบล็อกและฟอรัมของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเปิดเผยต่อสาธารณะ โพสต์และข้อมูลโปรไฟล์บางอย่างของท่านอาจยังคงอยู่แม้ว่าท่านจะยกเลิกบัญชีของท่านกับเรา หากต้องการขอลบข้อมูลของท่านจากบล็อกและฟอรัมของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ kodefix.service@gmail.com หรือ 02 931 6399

วิดเจ็ตสื่อสังคมออนไลน์

เว็บไซต์ของเรามีวิดเจ็ตโซเชียลมีเดีย เช่น ปุ่ม “ถูกใจ” ของ Facebook ที่ให้ท่านแบ่งปันบทความและข้อมูลอื่น ๆ วิดเจ็ตเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูลเช่นที่อยู่ IP ของท่าน และทางลัดในหน้าเว็บไซต์และอาจตั้งค่าคุกกี้เพื่อให้วิดเจ็ตทำงานได้อย่างถูกต้อง การตอบสนองของท่านกับวิดเจ็ตเหล่านี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ที่ให้บริการ

การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านรับทราบและตกลงให้ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” นี้ อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลภายใต้ราชอาณาจักรไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคต ไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง

ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด เจ้าของลิขสิทธ์และตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลงในการใช้งาน และ/หรือ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อใดก็ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตาม ข้อตกลงในการใช้งาน และ/หรือ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อสิทธิ์ของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล (e-mail) ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันของการเปลี่ยนแปลงไปยังที่อยู่อีเมล (e-mail)หลักของท่าน หากท่านคิดว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปรับปรุงมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของท่านเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ท่านอาจยุติการใช้งานโดยส่งอีเมล (e-mail) ถึงเราภายใน 30 วัน

เราใช้ความพยายามทุกวิถีทาง รวมถึงการตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้จะถูกนำไปใช้อย่างสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากท่านมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราที่ kodefix.service@gmail.com เราจะติดต่อท่าน และหากจำเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขข้อกังวลของท่าน