Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Privacy policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื่องด้วยบริการ KODEFIX มีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันและเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูล รวมถึงโปรแกรมต่าง ๆ ของลูกค้าซึ่งอาจถูกลบในระหว่างการดำเนินการซ่อม หากท่านมีความประสงค์ที่จะดำเนินการซ่อมกับทางบริการ KODEFIX จึงใคร่ขอแนะนำให้ลูกค้าดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสำคัญรวมถึงโปรแกรมต่าง ๆ ของทุกท่านก่อนการซ่อมกับทางบริการ KODEFIX

ทั้งนี้ทางฝ่ายบริการ KODEFIX ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกัน หรือชดใช้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลลูกค้าสูญหาย หรือ ถูกทำลายในระหว่างดำเนินการซ่อม