1.แจ้งผ่านทางโทรศัพท์

2.แจ้งผ่านทางเว็บไซต์

3.แจ้งผ่านทางระบบ Chat