Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Privacy policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังต่อไปนี้
โดยการใช้สิทธิดังกล่าว ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด และอาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนด
• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิในการคัดค้านการเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
• สิทธิในการถอนความยินยอม

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ความยินยอมใด ๆ ไว้แก่ KODEFIX Safe (ที่ไม่ใช่ความยินยอมตามที่กฎหมายอื่นกําหนด) เจ้าของข้อมูลสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ แต่อาจกระทบต่อการให้บริการบางประการซึ่งจะได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในเวลาที่เจ้าของข้อมูลขอถอนความยินยอม

การติดต่อ

1. ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามหลักการนี้ ขอให้เจ้าของข้อมูล Download “แบบคําร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล” ทาง www.kodefix.com/data-subject-rights และส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อความแล้วทางอีเมล kodefix.support@gmail.com หรือติดต่อขอรับได้ที่ สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา หรือสํานักงานผู้แทนของ KODEFIX Safe

☁ Download “แบบคําร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล”

2. ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ขอให้เจ้าของข้อมูล Download แบบฟอร์มร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ทาง www.kodefix.com/data-subject-rights และส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อความแล้วทางอีเมล kodefix.support@gmail.com หรือติดต่อขอรับได้ที่ สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา หรือสํานักงานผู้แทนของ KODEFIX Safe

☁ Download “แบบฟอร์มร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

3. กรณีมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือความกังวลเกี่ยวกับหลักการนี้ KODEFIX Safe ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร หากเจ้าของข้อมูลมีข้อสงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับหลักการนี้ เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล (DPO) ได้ที่หมายเลข 0 2931 6399 – 6400 ต่อ 5122 หรืออีเมล support@kodeendpoint.com หรือตามที่อยู่ ดังนี้

ส่งถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
บริษัท ธนสาร ซิสเต็มส์ จำกัด
เลขที่ 429/51 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

หมายเหตุ:
1. โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อของเจ้าของข้อมูล เมื่อมีการร้องเรียนหรือขอใช้สิทธิเรียกร้อง เพื่อให้ KODEFIX Safe สามารถติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
2. KODEFIX Safe ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินการตามคําขอภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนอกเหนือไปจากคําขอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

อัพเดตล่าสุด 2 มิถุนายน 2563